Chương 2: Các dịch vụ domain, hosting trong và ngoài nước