Bước 3: Đăng nhập thử trang quản trị blog/website

Trang đăng nhập quản trị blog/website mặc định theo cấu trúc: tên miền của bạn/wp-admin